Algemene voorwaarden

Lees onze algemene voorwaarden. Neem voor vragen gerust contact met ons op.

Neem contact op

NAS Recruitment bekend bij de Kamer van Koophandel onder nummer 85351849 houdt zich bedrijfsmatig voornamelijk bezig met het werven, selecteren, introduceren en bemiddelen van personen aan bedrijven en andere instellingen in wat voor (rechts)vorm dan ook.

De hierna beschreven contractvoorwaarden of Algemene Voorwaarden (hierna te noemen: “Voorwaarden”) zijn van toepassing op en maken deel uit van elke aanbieding of introductie door, offerte van of overeenkomst aangegaan door NAS Recruitment.

Artikel 1 – Definities

NAS Recruitment: Intermediair tussen Opdrachtgever en Kandidaat.

Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon met wie NAS Recruitment een overeenkomst aangaat.

Arbeidsrelatie: Een (tijdelijke) arbeidsovereenkomst, managementovereenkomst, interim/ZZP/detachering basis, deta-vast overeenkomst of welke andere (contractuele/juridische) constructie dan ook, op basis waarvan Kandidaat direct of indirect werkzaam komt te zijn voor Opdrachtgever.

Honorarium: De door de Opdrachtgever aan NAS Recruitment verschuldigde vergoeding in verband met het werven en selecteren van Kandidaat.

Jaarinkomen: Bij het bepalen van het eerste bruto jaarinkomen van de kandidaat worden daarin, naast de overeengekomen bruto periodieke beloning, geacht te zijn begrepen de gegarandeerde of redelijk te verwachten bonus, tantième of winstdeling, buitenland toeslagen, woonkostenvergoedingen, vaste representatie vergoedingen en overige emolumenten. Een door de Opdrachtgever beschikbaar gestelde auto wordt gelijkgesteld aan een bedrag van € 8.000, – bruto jaarinkomen.

Kandidaat: Iedere natuurlijke persoon die door NAS Recruitment aan Opdrachtgever wordt voorgesteld voor indiensttreding.

Artikel 2 – Algemeen

2.1 Door Opdrachtgever aan NAS Recruitment toegewezen posities, voor vaste dan wel interim aanstellingen, worden immer op exclusieve basis aangenomen door NAS Recruitment. NAS Recruitment hanteert een exclusiviteitsperiode van drie maanden per functie, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

2.2 Een Kandidaat wordt geacht aan de Opdrachtgever te zijn geïntroduceerd op het moment waarop NAS Recruitment aan de Opdrachtgever informatie verschaft gerelateerd aan die specifiek geïntroduceerde Kandidaat. Indien er binnen achttien maanden nadat NAS Recruitment een Kandidaat aan de Opdrachtgever heeft geïntroduceerd, op welke manier dan ook een Arbeidsrelatie tot stand komt tussen de Opdrachtgever en die geïntroduceerd Kandidaat, ongeacht of er sprake is van een proeftijd of een tijdelijke of flexibele Arbeidsrelatie, heeft NAS Recruitment het recht op een vergoeding ter hoogte van het Honorarium als vermeld in artikel 3.1.

2.3 Wanneer binnen een periode van achttien maanden nadat een Arbeidsrelatie tot stand  is  gekomen  met  een  door  NAS  Recruitment  geïntroduceerde  Kandidaat  de Opdrachtgever (in)direct of anderszins de diensten inhuurt of een aanbieding tot een Arbeidsrelatie doet aan een werknemer of voormalige werknemer van NAS Recruitment of de diensten van een bedrijf of vennootschap gebruikt of inhuurt als een gevolg van het feit dat een bovengenoemde werknemer een directeur, manager, lasthebber of werknemer  daarvan  is  geworden,  dient  de  Opdrachtgever  een  vergoeding  van€ 20.000,- direct betaalbaar te stellen aan NAS Recruitment.

2.4 Een Kandidaat wordt strikt confidentieel geïntroduceerd aan de Opdrachtgever. Opdrachtgever en NAS Recruitment zijn gehouden persoonsgegevens van Kandidaat vertrouwelijk te behandelen overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG) en aanverwante wet- en regelgeving. Indien overtreding van deze bepaling door toedoen (direct of indirect) van de Opdrachtgever leidt tot een Arbeidsrelatie tussen een Kandidaat en een derde partij (hieronder wordt ook bedoeld een aan de Opdrachtgever gelieerde onderneming of andere instelling), is de Opdrachtgever aan NAS Recruitment het volledige, volgens het in artikel 3.1 genoemde, Honorarium verschuldigd.

2.5 Indien er met een geïntroduceerde Kandidaat een Arbeidsrelatie tot stand is gekomen, zal de Opdrachtgever NAS Recruitment hiervan direct schriftelijk op de hoogte stellen alsmede van de inhoud van die Arbeidsrelatie. Op verzoek van NAS Recruitment zal de Opdrachtgever stukken toesturen waaruit die Arbeidsrelatie blijkt.  De Opdrachtgever dient ervoor zorg te dragen dat hij NAS Recruitment binnen drie weken nadat de Arbeidsrelatie tussen de Opdrachtgever en de Kandidaat is gestart, heeft geïnformeerd. Indien de Opdrachtgever dit verzuimt, dient hij hiervoor per direct aan NAS Recruitment een vergoeding te betalen van 25% van het redelijkerwijs te verwachten Jaarinkomen van de Kandidaat.

Artikel 3 – Honorarium

3.1 Het aan NAS Recruitment toekomende Honorarium (te vermeerderen met BTW) bedraagt 25% van het Jaarinkomen; Er geldt een minimumhonorarium van € 10.000, – voor de gevallen waarin het Honorarium laatstgenoemde bedrag niet zou overstijgen.

3.2 Het Honorarium wordt voldaan in twee delen, te weten een Starthonorarium en een Benoemingshonorarium.

Starthonorarium – Het Starthonorarium bedraagt een derde deel van het totale honorarium en is verschuldigd bij het verlenen van de opdracht aan NAS Recruitment (mondeling dan wel schriftelijk).

Benoemingshonorarium – Het Benoemingshonorarium bedraagt het resterende bedrag van het totale Honorarium en is verschuldigd op het moment dat Opdrachtgever voor zich en/of voor derden een Arbeidsrelatie aangaat met een door NAS  Recruitment geïntroduceerde Kandidaat.  Direct na ondertekening van de arbeidsovereenkomst stelt Opdrachtgever aan NAS Recruitment een kopie van de aanstellingsbrief en ook van eventuele aanvullende voorwaarden, ter hand.

3.3 Additionele kosten, zoals bijvoorbeeld reis- en verblijfkosten van een Kandidaat, zullen na akkoord van de Opdrachtgever aan NAS Recruitment of de Kandidaat worden vergoed.

3.3.1 Indien de Opdrachtgever de opdracht intrekt of on-hold zet heeft dit geen effect op de reeds verschuldigde kosten als vermeld in artikel 3.1.

3.4 Het Honorarium, als vermeld in artikel 3.1, te betalen door de Opdrachtgever aan NAS Recruitment, bedraagt een percentage van het Jaarinkomen van de Kandidaat, ondanks de mogelijkheid dat de kandidaat minder dan een jaar of op basis van een deeltijdovereenkomst werkzaam zal zijn. Voor de berekening van het Jaarinkomen wordt altijd uitgegaan van een volledige werkweek van 40 uur.  De opdrachtgever zal desgevraagd een totaaloverzicht beschikbaar stellen aan NAS Recruitment waaruit het bovengenoemde Jaarinkomen van de kandidaat valt af te lezen, inclusief de gegarandeerde of gebruikelijke bonus en/of commissie en/of toelagen zodra deze informatie bekend is.

3.5. Indien de Opdrachtgever niet of niet tijdig het overeengekomen Honorarium betaalt volgens de in artikel 4.1 gestelde termijn is hij naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen wettelijke rente (ex. artikel 6:119a BW), gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus. Buitengerechtelijke kosten worden gesteld op tenminste 20% van de hoofdsom met daarbij komende wettelijke rente.

Artikel 4 – Facturatie

NAS Recruitment hanteert een betalingstermijn van 14 dagen nadat NAS Recruitment de factuur aan de Opdrachtgever heeft verzonden (schriftelijk dan wel elektronisch). Indien de Opdrachtgever na deze 14 dagen nog niet betaald heeft en NAS Recruitment het verschuldigde bedrag binnen deze 14 dagen nog niet heeft ontvangen op het door NAS Recruitment opgegeven rekeningnummer, zal zij de Opdrachtgever schriftelijk in gebreke stellen waarna de Opdrachtgever in verzuim is. Vanaf het moment dat het verzuim intreedt is de Opdrachtgever naast de verschuldigde betaling tevens de wettelijke rente (zie artikel 6: 119a BW) verschuldigd.

Artikel 5 – Aansprakelijkheid

NAS Recruitment is uitsluitend verantwoordelijk voor het introduceren van Kandidaten. De beoordeling van de geschiktheid van de Kandidaat berust volledig bij de Opdrachtgever.

Artikel 6 – Terugbetalingsregeling

6.1 Mocht binnen één maand na aanvang van de Arbeidsrelatie deze alsnog worden afgebroken, geïnitieerd vanuit de Opdrachtgever dan wel de Kandidaat, zal NAS Recruitment de positie kosteloos herplaatsen.

6.2. Mocht een van onderstaande bepalingen toepassing vinden, dan is bovengenoemd artikel 6.1 niet langer van kracht:

1.De Kandidaat is (redelijkerwijs) niet langer nodig en dit kan worden aangetoond door de Opdrachtgever dan wel door NAS Recruitment;

2.Het Honorarium als vermeld in artikel 3.1 niet binnen de overeengekomen 14 dagen na de factuurdatum is betaald aan NAS Recruitment;

3.De reden van beëindiging van de Arbeidsrelatie geen verband heeft met:  
a) de Bekwaamheid of
b) het gedrag van de Kandidaat;

4.De reden die aan de beëindiging van de Arbeidsrelatie ten grondslag ligt kan niet als geldig worden aangemerkt;

5.NAS Recruitment is niet of niet tijdig (binnen 14 dagen na beëindiging van de Arbeidsrelatie) schriftelijk in kennis gesteld van de beëindiging van de Arbeidsrelatie met de daarbij horende geldige redenen van beëindiging.

Artikel 7 – Toepasselijk recht bij geschillen

7.1 Op deze Voorwaarden en op elke aanbieding of introductie door, offerte van of overeenkomst aangegaan door NAS Recruitment is Nederlands recht van toepassing. Op al het afgeleide handelen zoals bijvoorbeeld aanpassingen c.q.  Wijzigingen van overeenkomsten, offertes en eventuele veranderingen van deze Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

7.2 Toepasselijkheid van eventuele andere Voorwaarden van Opdrachtgever, dan wel van derden worden uitdrukkelijk van de hand gewezen. Door ondertekening van deze Voorwaarden verklaart ondertekenaar tekenbevoegd te zijn en Opdrachtgever rechtsgeldig te mogen binden.

7.3 Alle geschillen voortvloeiende of samenhangend met deze Voorwaarden en met elke aanbieding of introductie door, offerte van of overeenkomst aangegaan door NAS Recruitment, inclusief geschillen ontstaan door enig handelen van de Opdrachtgever, de Group dan wel de Kandidaat, kunnen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank te Amsterdam.